korzinka.uz supermarketlarida kuzgi yangiliklar!korzinka.uz supermarketlarida kuzgi yangiliklar!

«Kosu» noki – 16 990 so‘m (kg)
«Grenny Smith» – 9 590 so‘m (kg)
Sariq anjir – 14 490 so‘m (kg)
Anor – 16 990 so‘m (kg)
«Rizamat» uzumi – 31 490 so‘m (kg).

 

 

korzinka.uz supermarketlarida kuzgi yangiliklar!

korzinka.uz supermarketlarida kuzgi yangiliklar!

korzinka.uz supermarketlarida kuzgi yangiliklar!